W ramach zajęć realizowano takie cele jak:

-Zwiększenie dbałości o kulturę języka, kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów, pobudzenie potrzeb estetycznych i poznawczych

-Kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

-Rozwijanie i kształtowanie prawidłowej mowy – wyrazistości wypowiedzi, właściwej intonacji, prawidłowego operowania głosem, korygowanie usterek językowych, właściwej postawy i oddechu przy wygłaszaniu kwestii

-Rozwijanie umiejętności intelektualnych – np. zrozumienia treści scenariusza, utworu literackiego, piosenki, filmu

-Zwiększenie możliwości pamięciowych – opanowania krótkich tekstów i piosenek,

-Zwiększenie umiejętności pracy w grupie,

-Pokonywanie barier społecznej integracji os. niepełnosprawnych – nieśmiałości, stresu, dotyku, etc

-Wzrost poziomu samooceny

-Rozwijanie kreatywności, rozbudzanie wyobraźni, wzrost umiejętności kojarzenia

-Uwrażliwienie na sztukę, kształtowanie gustu muzycznego

-Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej,

-Zwiększenie kompetencji emocjonalnych – wyrażania uczuć pozytywnych, jak i negatywnych, pokonywanie tremy, oswajanie z szeroką publicznością,

-Motywowanie do czynnego udziału w organizowaniu uroczystości okolicznościowych w ŚDS (bal karnawałowy, Dzień Kobiet, itp., prezentacje inscenizacji słowno-muzycznych na spotkania i uroczystości lokalne),

-Motywowanie do udziału w różnych imprezach poza ŚDS (konkursy, festiwale piosenek, prezentacje małych form teatralnych),

-Promocja uczestników i Domu w środowisku i regionie,

-Działania relaksacyjne